top of page

BERATTA-RESUL AYTAÇ TARIM MAKINALARI SANAYİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA YAYINLANAN AYDINLATMA METNİ

   BERATTA-RESUL AYTAÇ TARIM MAKINALARI SANAYİ olarak, tarafınıza ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (“KVKK”) uygun olarak hareket ettiğimizi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz. Bu hassasiyet ve Şirket Politikamız gereği belirtmek isteriz ki; şirketimize ulaşan veriler, “hangi verileri toplayacağımız amacına göre belirlendiği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Siz değerli müşterilerimiz/çalışanlarımız/paydaşlarımız/ziyaretçilerimiz/iş ortaklarımız tarafından beyan edilen ve/veya otomatik ya da otomatik olmayan yolar ile toplanan veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini artırabilmek adına, alınan idari    ve teknik tedbirler eşliğinde   özenle işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmakta, gerekli olmayan veriler ise silinmektedir. 6698 Sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan hakla r ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile BERATTA-RESUL AYTAÇ TARIM MAKINALARI SANAYİ olarak, müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “ Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

1 – İşlenen Kişisel Veri Kategorileri, Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı

A-   Veri Kategorileri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, İmza, Kimlik bilgileri

 • İletişim Bilgisi: Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi, KEP adresi

 • İşlem Bilgisi: IP adresi, Çerez kayıtları

 • Hukuki İşlem: Sözleşme Verileri, Sözleşmelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, İmza sirküler, faaliyet belgesi, vekaletname,

 • Finansal Bilgi: Banka Bilgileri, IBAN ve Hesap No

 • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (Kamera vasıtası ile alınan görüntü kayıtları hakkında yayınlamış olduğumuz Kamera Aydınlatma Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz)

B-   Verilerin işlenme amaçları

Siz değerli müşterilerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımız için sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeniz için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırla r çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazarlama, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesi, raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin özelleştirerek müşterilerine sunulması, duyurulması ve reklam faaliyetlerinin yapılması, çalışma alanları fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, eğitim, seminer ve diğer organizasyonlarının düzenlenebilmesi gibi amaçlar başta olmak üzere işlemekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; aşağıda belirtilen durumlarda ise kişisel verilerin iz kanunlar gereği açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğruda n doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C-   Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımızı faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve müşterilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için, katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması amaçları ile, yurt içindeki iştiraklerimizle, doğruda n veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, yetkili bayiler ve iş ortaklarımız ile, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve/veya yurtdışında yukarıda belirtilen amaçlarla hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız.

2- Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile, verilen hizmet, ürün yada ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösteren kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

3- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Şirket tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi Ve Anonimleştirilmesi ile ilgili yayınlamış olduğu Politikaya uygun olarak kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları,

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilme esini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak Yeni sanayi sitesi, No:7-9, Burdur, 15040 Merkez/Burdur adresine şahsen veya kayıtlı elektronik posta adresimiz ola n info@beratta.com.tr ye yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1         SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

 

İşbu sözleşme, bir tarafta BERATTA-RESUL AYTAÇ-RESUL AYTAÇ TARIM MAKINALARI SANAYİ

(Bundan       sonra      BERATTA-RESUL AYTAÇ     olarak                yazılacaktır)     ile          diğer                    tarafta

…............................................ (Bundan sonra ALICI olarak yazılacaktır) arasında aşağıda

Yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

 

1.1.SATICI

Adı                  : BERATTA-RESUL AYTAÇ-RESUL AYTAÇ TARIM MAKINALARI SANAYİ

Adres              : Yeni san.sit.6.sk.no:7 9Merkez/BURDUR

Telefon           : 0 (532) 7756960 VE 3120061

Faks                : -

Vergi Dairesi: BURDUR V.NO:1248721

E-Posta           : info@beratta.com.tr

 

1.2.ALICI

Adı                        :

Adres              :

Telefon           :

Faks                :

Vergi Dairesi:

Vergi No         :

E-Posta           :

 

 

 1. Taraflar madde 1.1 ve 1.2’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 2. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

MADDE 2        SÖZLEŞMENİN KONUSU

 1. Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda belirtilen nitelik ve nicelikteki malın BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından alıcıya tedarik edilmesi işidir.

 

MADDE 3        SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ

3.1.  Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan   tutarların                            toplamı                olan                   (rakamla)  …………….             (Yazıyla)

…....................................................................................... Bedel üzerinden akdedilmiştir.

MADDE 4        SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER

 1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri sözleşme de akdedildiği gibidir.

 2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp ALICI tarafından Beratta-Resul AYTAÇ ödenecektir.

 3. Sözleşme gideri adı altında doğacak masraflar Alıcı’ya aittir.

 4. Nakliye, Muhafaza ve Sigorta giderleri Alıcı’ya aittir.

 

MADDE 5        SÖZLEŞMENİN EKLERİ

 1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Beratta-Resul AYTAÇ ve ALICIYI bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar Beratta-Resul AYTAÇ ve ALICIYI bağlar.

 

MADDE 6        İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI

 1. Malın Teslim Edilme Yeri; “………………………………………………………………………………………….

 2. Sözleşmenin imzalanması akabinde sipariş avansının ödenmesine müteakip işe başlanacaktır. Teslim süresi sipariş avansına müteakip.................................. iş günüdür.

 3. Mallar, BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından verilen teslim programına göre ALICI tarafından belirtilen adreste teslim alınacaktır.

 

MADDE 7        ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI

 1. Sözleşme bedelinin 30% (yüzde otuz) kısmı sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde ödenecek, bakiye malzeme teslimi öncesi peşinen ödenecektir.

 2. Satılan malın Mülkiyet hakkı Beratta-Resul AYTAÇ aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamen ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin ödemesinin tamamlanmaması durumunda BERATTA-RESUL AYTAÇ, herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ve ilam almaya gerek duymaksızın mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını kullanmaya yetkilidir. Alıcı, satışının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder. Alıcı bu hakkın uygulanması esnasında doğabilecek her türlü masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.

 

MADDE 8 AVANS VERİLME ŞARTLARI VE MİKTARI

 1. ALICI      sözleşme      bedelinin      (rakamla)     ………………………………………,       (yazıyla)

…............................. TL kısmını imzaların tamamlanmasına müteakip ödeyecektir. ALICI

Avans teminat mektubu talebini yazılı bildirmesi halinde BERATTA-RESUL AYTAÇ avans teminat mektubunu yazılı bildirime müteakip 7 iş günü içerisinden teslim edecektir.

 

MADDE 9        FİYAT FARKI

 1. Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir.

 

MADDE 10      SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

 1. Tarafların bu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler kesin sürelerdir. Aşağıda bulunan sebepler haricinde kesinlikle süre uzatımı yapılmayacaktır.

 2. BERATTA-RESUL AYTAÇ ’dan kaynaklanan sebepler; BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından verilen yazılı emir ile işin tamamının veya bir kısmının durdurulması, İş programına işin yapılacağı bölümlerin BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından tesliminin gecikmesi, Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme, sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması, BERATTA-RESUL AYTAÇ ’in sebep olduğu diğer gecikme sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde ALICININ kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır

 3. Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi (ALICININ veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebepler, tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine ve işin yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya ALICININ gücünün yetmemesi ve ALICI, tarafından 10 gün içinde Beratta-Resul AYTAÇ yazılı bildirim yapılması halinde malzemenin niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir kısmında veya tamamında süre uzatılır

 

MADDE 11      GECİKME CEZASI

 1. ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,1 oranında gecikme cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.

 2. Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre “11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir ve faiz talep edilir.

 3. Gecikme cezası, Alıcı’ya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından fatura edilir.

 

 1. Gecikme halinde BERATTA-RESUL AYTAÇ ‘in gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.

 

MADDE 12      SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 1. Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.

 2. Sözleşmedeki haklarından feragat edan tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

 3. Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.

 

MADDE 13      ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. ALICI satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı, BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını aksi durumlarda mutlaka Beratta-Resul AYTAÇ yazılı bildirecektir.

 2. ALICI malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle ilgili Beratta-Resul AYTAÇ yazılı bildirim yapmadığı takdirde tüm zarar ve ziyan yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.

 

MADDE 14      MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI

 1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedelinden hariçtir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken koşullarda ALICI sorumludur.

 2. Beratta-Resul AYTAÇ üretimini yaptığı malzemeleri sipariş formunda belirtilen uluslararası standartlara bağlı olarak toleranslar dahilinde vermekle yükümlüdür.

 3. Alıcı’ya malzemelerin teslimi yapılması akabinde malzeme kalitesinden kaynaklı olmayan, montaj sonrası veya öncesi çıkabilecek tüm sorunlardan kaynaklı zarar ve ziyan kendi sorumluluğundadır.

 4. Malzemelerde tespit edilen sorunlarda Beratta-Resul AYTAÇ ALICI gecikmeksizin yazılı bildirim yapacaktır, yapılacak testler neticesinde Beratta-Resul Aytaçtan kaynaklı sorunlarda malzemelerin yeniden temini Beratta-Resul AYTAÇ sorumluluğundadır.

 5. Malzemelerin garanti süresi    yıldır.

MADDE 15      TEDARİKÇİNİN İFLASI

 1. Tedarikçinin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemece işlerin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan tarihinden itibaren sözleşme feshedilir.

 

MADDE 16      ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Sincan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 17      YÜRÜRLÜK

17.1 İş bu sözleşme …… madde olarak ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve -1- (bir) nüsha olarak imzalanarak … / … / … tarihinde yürürlüğe girer. ALICI talep etmesi halinde sözleşme fotokopisi BERATTA-RESUL AYTAÇ tarafından gönderilir.

 

 

SATICI FİRMA

 

Beratta-Resul AYTAÇ

                                                                                                                                                                              ALICI FİRMA

Tüketici Hakları – Cayma – İptal İade Koşulları

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

FİRMA

ADI/UNVANI: Beratta-Resul AYTAÇ

ADRES: Yeni san.sit.6.sk.no:7-9 Merkez Burdur/TÜRKİYE

E-POSTA: info@beratta.com.tr

TEL: 05327756960

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı’ya Cayma hakkına ilişkin bildirim Mesafeli Sözleşmelerde ve İptal Koşullarında sunulmuş olup, Alıcı Cayma koşullarını bilerek sipariş vermektedir.

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya SATICI tarafından bildirilen yöntem ile yazılı veya ilgili yöntemle bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

23. Aşağıdaki mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereğince; cayma hakkının kullanılmayacak ürünler,

 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

24.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

25.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

26.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir

bottom of page